adwokat radzyñ podlaski ul. Kardyna³a Wyszyñskiego 7B lok.5
21-300 Radzyñ Podlaski
tel/fax: (83) 352 29 93
kom. +48 531 058 068

Filia Kancelarii
ul. 11 Listopada 1/3
21-200 Parczew

adwokat Radzyñ Podlaski adwokat Parczew adwokat Miêdzyrzec Podlaski sitemap

Kancelaria

Adwokat Pawe³ Szych w ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej ¶wiadczy profesjonalne i kompleksowe us³ugi prawne na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Us³ugi te obejmuj± udzielanie porad prawnych, sporz±dzanie opinii prawnych, przygotowywanie pism procesowych, reprezentacjê przed s±dami, urzêdami i innymi instytucjami, rozstrzyganie sporów w drodze negocjacji i mediacji, a tak¿e sta³± opiekê prawn±.

Podstawowym celem Kancelarii jest zapewnienie ka¿demu Klientowi pomocy w postaci profesjonalnych
i skutecznie podjêtych dzia³añ prawnych. Staramy siê, aby Kancelaria by³a nowoczesna, otwarta na potrzeby i oczekiwania Klientów. Zlecone zadania wykonujemy uczciwie oraz sumiennie. Zawsze rzetelnie informujemy Klienta o naszym stanowisku, oceniaj±c szanse osi±gniêcia celu oraz zwi±zane z tym ryzyko prawne.

Kancelaria zapewnia stosown± wiedzê prawnicz±, do¶wiadczenie, solidno¶æ, dyspozycyjno¶æ, zaanga¿owanie, zachowanie absolutnej tajemnicy adwokackiej oraz co nie mniej wa¿ne ¿yczliw± atmosferê i wywa¿one koszty w ¶wiadczeniu us³ug.

Mimo, i¿ Kancelaria ma swoj± siedzibê w Radzyniu Podlaskim swoim zasiêgiem dzia³ania obejmuje tak¿e inne okoliczne miasta, w szczególno¶ci Parczew, Miêdzyrzec Podlaski, Bia³± Podlaskê, Lubartów, Lublin, W³odawê, £uków oraz Siedlce. Poza tym, Kancelaria wspó³pracuje z adwokatami z województw mazowieckiego, lubelskiego oraz podkarpackiego, co znacznie zwiêksza mo¿liwo¶ci skutecznego prowadzenia spraw Klientów.

Zachêcamy do kontaktu osobistego b±d¼ telefonicznego celem bli¿szego zapoznania siê z ofert± Kancelarii.
Z przyjemno¶ci± odpowiemy na Pañstwa pytania.

adwokat Parczew, adwokat Miêdzyrzec Podlaski, adwokat Radzyñ Podlaski sitemap